Regulamin

I. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 1. www.jestemwczesniej.pl lub zamiennie Serwis – internetowy serwis informacyjno- edukacyjny adresowany do ogółu społeczeństwa (Internautów), w szczególności rodziców oraz opiekunów wcześniaków, dostępny pod adresem http://www.jestemwczesniej.pl, prezentujący Materiały wideo i inne treści.
 2. Usługodawca – prawny właściciel Serwisu www.jestemwczesniej.pl – CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 złotych.
 3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
 5. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę na www.jestemwczesniej.pl.
 6. Administrator – GonnaBe Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, o adresie: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 6A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695061, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP 5242439802, REGON: 01525543500000, administrująca Serwisem na zlecenie Usługodawcy.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis www.jestemwczesniej.pl jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do Materiałów zawartych w niniejszym Serwisie przysługują niepodzielnie Chiesi Poland Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania Materiałów mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i właściwych przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Chiesi Poland sp. z o.o. jest zabronione.
 2. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Usługodawca ani Administrator nie odpowiadają za zawartość i bezpieczeństwo korzystania z innych stron internetowych. Usługodawca ani Administrator nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub aktualności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych. Linki te nie stanowią też żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści innych stron internetowych lub działalności podmiotów je prowadzących.
 3. Serwis może zawierać ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób i ich leczenia. Wszelkie informacje podawane na stronie mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny i nie mogą zastępować porady lekarza, ani nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania jakichkolwiek chorób. W celu uzyskania porady dotyczącej stanu zdrowia, diagnozy lub leczenia Użytkownicy powinni się zawsze skonsultować z lekarzem. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków, o których mowa w niniejszym Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
 4. Serwis nie służy do udzielania jakichkolwiek porad dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy. Użytkownicy zobowiązani są nie przesyłać żadnych zapytań dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy na adresy kontaktowe wskazane w Serwisie. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej;
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca jakikolwiek lek poprawi swój stan zdrowia;
  3. nieprzyjmowanie jakiegokolwiek leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby;
  4. jakikolwiek produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing), zagrożenia związane z piractwem). Administrator podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i strony Serwisu. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Użytkownicy zobowiązani są:
  1. nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Serwisu;
  2. nie utrudniać ani próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Serwisu ani jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Serwisu;
  3. nie omijać jakichkolwiek środków, wykorzystywanych do zabezpieczania Serwisu albo ograniczania dostępu do Serwisu.
 5. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Serwisie, przesyłać, w tym pocztą lub mailem lub w inny sposób, treści:
  1. niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych;
  2. wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
  3. o których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 6. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji tegoż regulaminu przez Użytkowników.
 7. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie, w Serwisie – Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z www.jestemwczesniej.pl przez Użytkownika są następujące:
  1. Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną , obsługą „javascript” i „flash”; pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna po włączeniu plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika. Informację o plikach cookies prezentuje Polityka Cookies;
  2. Połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem korzystania z www.jestemwczesniej.pl jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia Usług.
 3. Korzystanie z www.jestemwczesniej.pl jest nieodpłatne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującego prawa,
  2. przerwy w funkcjonowaniu www.jestemwczesniej.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.

V. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Usługodawca i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług; Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług przy czym Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla
 4. Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 5. Usługodawca i Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość.

VI. DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

 1. Na stronie Serwisu udostępniono klauzulę informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. Szczegółowe informacje o plikach cookies prezentuje zamieszczona w Serwisie „Polityka Cookies”.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem adresu mailowego dostępnego w www.jestemwczesniej.pl w zakładce „Kontakt” lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Usługodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) z dopiskiem ” reklamacja.jestemwczesniej”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku odrzucenia reklamacji osoba, która wniosła reklamację może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. W przypadku sporów, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących www.jestemwczesniej.pl, następuje za pośrednictwem adresu mailowego dostępnego w www.jestemwczesniej.pl w zakładce „Kontakt”. Zgłoszenie powinno wskazywać Materiał, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ważnej przyczyny. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w www.jestemwczesniej.pl. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu.
 3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 4. Regulamin dostępny jest w www.jestemwczesniej.pl w zakładce „Regulamin serwisu”.